Smernica a rovnica priamky 6x-y=8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 4] a B[3; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 6x-8

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-y-8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+2
y = 6t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 6

Smerový uhol priamky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 1.3333

Y-posunutie: y0 = q = -8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.3152

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 7]

Rovnica osi úsečky: x+6y-44.5 = 0


Vektor OA = (2; 4) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (3; 10) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 46
Uhol ∠ AOB = 9°51'57″ = 0.1722 rad