Smernica a rovnica priamky 3x+5y=31


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 5] a B[7; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6x+6.2

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+5y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = -3t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6

Smerový uhol priamky: φ = -30°57'50″ = -0.5404 rad

X-posunutie: x0 = 10.3333

Y-posunutie: y0 = q = 6.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.3165

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; -3)

Normálový vektor: n = (3; 5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-3y-12 = 0


Vektor OA = (2; 5) ;   |OA| = 5.3852
Vektor OB = (7; 2) ;   |OB| = 7.2801
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 52°15'11″ = 0.912 rad