Smernica a rovnica priamky 4x+5y=38


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 6] a B[7; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8x+7.6

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+5y-38 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+2
y = -4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8

Smerový uhol priamky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 9.5

Y-posunutie: y0 = q = 7.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.9346

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-6.5 = 0


Vektor OA = (2; 6) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (7; 2) ;   |OB| = 7.2801
Skalárny súčin OA .OB = 26
Uhol ∠ AOB = 55°37'11″ = 0.9707 rad