Smernica a rovnica priamky 6x+7y=68


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[2; 8] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8571x+9.7143

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+7y-68 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+2
y = -6t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8571

Smerový uhol priamky: φ = -40°36'5″ = -0.7086 rad

X-posunutie: x0 = 11.3333

Y-posunutie: y0 = q = 9.7143

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.3756

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (7; -6)

Normálový vektor: n = (6; 7)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 7x-6y-8.5 = 0


Vektor OA = (2; 8) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 34
Uhol ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad