Smernica a rovnica priamky 5x-6y=9


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 1] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8333x-1.5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-6y-9 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+3
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8333

Smerový uhol priamky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutie: x0 = 1.8

Y-posunutie: y0 = q = -1.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.1523

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

Stred úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-53.5 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalárny súčin OA .OB = 33
Uhol ∠ AOB = 15°15'18″ = 0.2663 rad