Smernica a rovnica priamky 2x+y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 10] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2x+16

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -2

Smerový uhol priamky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 16

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.1554

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 9]

Rovnica osi úsečky: x-2y+14.5 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 92
Uhol ∠ AOB = 9°51'57″ = 0.1722 rad