Smernica a rovnica priamky x-7y=-18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1429x+2.5714

Normálový tvar rovnice priamky: x-7y+18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1429

Smerový uhol priamky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutie: x0 = -18

Y-posunutie: y0 = q = 2.5714

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.5456

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-49 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 23°11'55″ = 0.4049 rad