Smernica a rovnica priamky x+4y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[7; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.25x+3.75

Normálový tvar rovnice priamky: x+4y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+3
y = -t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.25

Smerový uhol priamky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutie: x0 = 15

Y-posunutie: y0 = q = 3.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.638

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; -1)

Normálový vektor: n = (1; 4)

Stred úsečky AB: M = [5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-y-17.5 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (7; 2) ;   |OB| = 7.2801
Skalárny súčin OA .OB = 27
Uhol ∠ AOB = 29°3'17″ = 0.5071 rad