Smernica a rovnica priamky x-6y=-15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x+2.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y+15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+3
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = -15

Y-posunutie: y0 = q = 2.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.466

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-39.5 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 39
Uhol ∠ AOB = 21°2'15″ = 0.3672 rad