Smernica a rovnica priamky 5x+6y=51


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 6] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8333x+8.5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+6y-51 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+3
y = -5t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8333

Smerový uhol priamky: φ = -39°48'20″ = -0.6947 rad

X-posunutie: x0 = 10.2

Y-posunutie: y0 = q = 8.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.5299

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; -5)

Normálový vektor: n = (5; 6)

Stred úsečky AB: M = [6; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-5y-18.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalárny súčin OA .OB = 33
Uhol ∠ AOB = 57°5'41″ = 0.9965 rad