Smernica a rovnica priamky x=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 0] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: N/A

Normálový tvar rovnice priamky: x-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = ∞

Smerový uhol priamky: φ = 90° = 1.5708 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = N/A

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 1

Vektor: AB = (0; 1)

Normálový vektor: n = (1; 0)

Stred úsečky AB: M = [4; 0.5]

Rovnica osi úsečky: y-0.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad