Smernica a rovnica priamky x-4y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 0] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x-1

Normálový tvar rovnice priamky: x-4y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+4
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = -1

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9701

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

Stred úsečky AB: M = [6; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-24.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 32
Uhol ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad