Smernica a rovnica priamky 8x-5y=32


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 0] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.6x-6.4

Normálový tvar rovnice priamky: 8x-5y-32 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = 8t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.6

Smerový uhol priamky: φ = 57°59'41″ = 1.0122 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = -6.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.392

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (5; 8)

Normálový vektor: n = (8; -5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 5x+8y-64.5 = 0


Vektor OA = (4; 0) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 41°38'1″ = 0.7266 rad