Smernica a rovnica priamky 4x-3y=13


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 1] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x-4.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y-13 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+4
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 3.25

Y-posunutie: y0 = q = -4.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.6

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-28.5 = 0


Vektor OA = (4; 1) ;   |OA| = 4.1231
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 33
Uhol ∠ AOB = 21°30'5″ = 0.3753 rad