Smernica a rovnica priamky 10x+y=50


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 10] a B[5; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -10x+50

Normálový tvar rovnice priamky: 10x+y-50 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+4
y = -10t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -10

Smerový uhol priamky: φ = -84°17'22″ = -1.4711 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = 50

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9752

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; -10)

Normálový vektor: n = (10; 1)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-10y+45.5 = 0


Vektor OA = (4; 10) ;   |OA| = 10.7703
Vektor OB = (5; 0) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad