Smernica a rovnica priamky 8x-3y=26


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 2] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.6667x-8.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 8x-3y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+4
y = 8t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.6667

Smerový uhol priamky: φ = 69°26'38″ = 1.212 rad

X-posunutie: x0 = 3.25

Y-posunutie: y0 = q = -8.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.0431

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; 8)

Normálový vektor: n = (8; -3)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 3x+8y-64.5 = 0


Vektor OA = (4; 2) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 28°26'35″ = 0.4964 rad