Smernica a rovnica priamky 6x-5y=14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 2] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.2x-2.8

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-5y-14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+4
y = 6t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.2

Smerový uhol priamky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 2.3333

Y-posunutie: y0 = q = -2.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.7925

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-62.5 = 0


Vektor OA = (4; 2) ;   |OA| = 4.4721
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalárny súčin OA .OB = 52
Uhol ∠ AOB = 15°4'7″ = 0.263 rad