Smernica a rovnica priamky 5x-6y=-10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[4; 5] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8333x+1.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-6y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+4
y = 5t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8333

Smerový uhol priamky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutie: x0 = -2

Y-posunutie: y0 = q = 1.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2804

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

Stred úsečky AB: M = [7; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-79.5 = 0


Vektor OA = (4; 5) ;   |OA| = 6.4031
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad