Smernica a rovnica priamky 7x-5y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 3] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.4x-4

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-5y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+5
y = 7t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.4

Smerový uhol priamky: φ = 54°27'44″ = 0.9505 rad

X-posunutie: x0 = 2.8571

Y-posunutie: y0 = q = -4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.325

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (5; 7)

Normálový vektor: n = (7; -5)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+7y-83 = 0


Vektor OA = (5; 3) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalárny súčin OA .OB = 80
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad