Smernica a rovnica priamky 4x+5y=60


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 8] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8x+12

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+5y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+5
y = -4t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8

Smerový uhol priamky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 15

Y-posunutie: y0 = q = 12

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.3704

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-13.5 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 82
Uhol ∠ AOB = 36°11'36″ = 0.6317 rad