Smernica a rovnica priamky 5x-2y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 0] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.5x-15

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-2y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+6
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.5

Smerový uhol priamky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = -15

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.5709

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

Stred úsečky AB: M = [7; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-26.5 = 0


Vektor OA = (6; 0) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 32°19″ = 0.5586 rad