Smernica a rovnica priamky 3x-4y=14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 1] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.75x-3.5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-4y-14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+6
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.75

Smerový uhol priamky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 4.6667

Y-posunutie: y0 = q = -3.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.8

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

Stred úsečky AB: M = [8; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-39.5 = 0


Vektor OA = (6; 1) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 64
Uhol ∠ AOB = 12°20'21″ = 0.2154 rad