Smernica a rovnica priamky 7x+4y=82


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 10] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.75x+20.5

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+4y-82 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+6
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.75

Smerový uhol priamky: φ = -60°15'18″ = -1.0517 rad

X-posunutie: x0 = 11.7143

Y-posunutie: y0 = q = 20.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.1708

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; -7)

Normálový vektor: n = (7; 4)

Stred úsečky AB: M = [8; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-7y+13.5 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 42°20'13″ = 0.7389 rad