Smernica a rovnica priamky 5x-y=35


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 0] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 5x-35

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-y-35 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+7
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 5

Smerový uhol priamky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 7

Y-posunutie: y0 = q = -35

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.8641

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-20 = 0


Vektor OA = (7; 0) ;   |OA| = 7
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 56
Uhol ∠ AOB = 32°19″ = 0.5586 rad