Smernica a rovnica priamky 3x-2y=21


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 0] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.5x-10.5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-2y-21 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+7
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.5

Smerový uhol priamky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 7

Y-posunutie: y0 = q = -10.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.8244

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

Stred úsečky AB: M = [8; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-20.5 = 0


Vektor OA = (7; 0) ;   |OA| = 7
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalárny súčin OA .OB = 63
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad