Smernica a rovnica priamky 3x-y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 1] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3x-20

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+7
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 3

Smerový uhol priamky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutie: x0 = 6.6667

Y-posunutie: y0 = q = -20

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.3246

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-15 = 0


Vektor OA = (7; 1) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 60
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad