Smernica a rovnica priamky 2x+3y=29


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 5] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6667x+9.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+3y-29 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+7
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6667

Smerový uhol priamky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutie: x0 = 14.5

Y-posunutie: y0 = q = 9.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.0432

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y-17.5 = 0


Vektor OA = (7; 5) ;   |OA| = 8.6023
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 85
Uhol ∠ AOB = 18°50'18″ = 0.3288 rad