Smernica a rovnica priamky 2x+y=19


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 5] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2x+19

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+y-19 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+7
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -2

Smerový uhol priamky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 9.5

Y-posunutie: y0 = q = 19

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.4971

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-2y+0.5 = 0


Vektor OA = (7; 5) ;   |OA| = 8.6023
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 71
Uhol ∠ AOB = 14°58'54″ = 0.2615 rad