Výpočet trojuholníka - výsledok

Prosím prosím zadajte čo o trojuholníku viete:
Definícia symbolov ABC trojuholníka

Zadané strana b, uhol α a uhol γ.

Ostrouhlý rôznostranný trojuholník.

Strany: a = 9.62655856353   b = 22   c = 22.43300561975

Obsah trojuholníka: S = 104.27328649702
Obvod trojuholníka: o = 54.05656418328
Semiperimeter (poloobvod): s = 27.02878209164

Uhol ∠ A = α = 25° = 0.4366332313 rad
Uhol ∠ B = β = 75° = 1.3098996939 rad
Uhol ∠ C = γ = 80° = 1.39662634016 rad

Výška trojuholníka: va = 21.66657705663
Výška trojuholníka: vb = 9.47993513609
Výška trojuholníka: vc = 9.29876017583

Ťažnica: ta = 21.68884931659
Ťažnica: tb = 13.32996112696
Ťažnica: tc = 12.74994742698

Polomer vpísanej kružnice: r = 3.85879826799
Polomer opísanej kružnice: R = 11.38880379845

Súradnice vrcholov: A[22.43300561975; 0] B[0; 0] C[2.49112848827; 9.29876017583]
Ťažisko: T[8.30771136934; 3.09992005861]
Súradnice stredu opísanej kružnice: U[11.21550280987; 1.97875120432]
Súradnice stredu vpísanej kružnice: I[5.02878209164; 3.85879826799]

Vonkajšie uhly trojuholníka:
∠ A' = α' = 155° = 0.4366332313 rad
∠ B' = β' = 105° = 1.3098996939 rad
∠ C' = γ' = 100° = 1.39662634016 rad

Vypočítať ďaľší trojuholník
Ako sme vypočítali tento trojuholník?

Výpočet trojuholníka prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza je taká, že zo vstupných parametrov sa snažíme vypočítať všetky tri strany trojuholníka. Prvá fáza prebieha rôzne pre rôzne zadané trojuholníky. Druhá fáza je vlastne výpočet ostatných charakteristík trojuholníka (z už vypočítaných strán, preto SSS), ako sú uhly, plocha, obvod, výšky, ťažnice, polomery kružníc atď. Niektoré vstupné vstupné údaje vedú aj v dvom až trom správnym riešeniam trojuholníka (napr. ak je zadaný obsah trojuholníka a dve strany - výsledkom je typicky ostrouhlý a aj tupouhlý trojuholník).

1. Zadané vstupné údaje: strana b, uhol α a uhol γ.

b=22 α=25 γ=80b = 22 \ \\ α = 25^\circ \ \\ γ = 80^\circ

2. Z úhla α a úhla γ vypočítame uhol β:

α+γ+β=180 β=180αγ=1802580=75α + γ + β = 180^\circ \ \\ β = 180^\circ - α - γ = 180^\circ - 25 ^\circ - 80 ^\circ = 75 ^\circ

3. Z úhla α, úhla β a strany b vypočítame stranu a - Použitím sínusovej vety vypočítame neznámu stranu a:

 ab=sinαsinβ  a=b sinαsinβ  a=22 sin25sin75=9.63 \ \\ \dfrac{ a }{ b } = \dfrac{ \sin α }{ \sin β } \ \\ \ \\ a = b \cdot \ \dfrac{ \sin α }{ \sin β } \ \\ \ \\ a = 22 \cdot \ \dfrac{ \sin 25^\circ }{ \sin 75^\circ } = 9.63

4. Dopočet tretej strany c trojuholníka pomocou kosínusovej vety

c2=b2+a22bacosγ c=b2+a22bacosγ c=222+9.6322 22 9.63 cos80 c=22.43c^2 = b^2+a^2 - 2ba \cos γ \ \\ c = \sqrt{ b^2+a^2 - 2ba \cos γ } \ \\ c = \sqrt{ 22^2+9.63^2 - 2 \cdot \ 22 \cdot \ 9.63 \cdot \ \cos 80^\circ } \ \\ c = 22.43

Teraz, ked vieme dĺžky všetkých troch strán trojuholníka, trojuholník je jednoznačne určený. Ďalej preto výpočet je rovnaký a dopočítajú sa ďaľšie jeho vlastnosti - vlastne výpočet trojuholníka zo známych troch strán SSS.

a=9.63 b=22 c=22.43a = 9.63 \ \\ b = 22 \ \\ c = 22.43

5. Obvod trojuholníka je súčtom dĺžok jeho troch strán

o=a+b+c=9.63+22+22.43=54.06o = a+b+c = 9.63+22+22.43 = 54.06

6. Polovičný obvod trojuholníka

Polovičný obvod trojuholníka (semiperimeter) je polovica z jeho obvodu. Polovičný obvod trojuholníka sa vo vzorcoch pre trojuholníky často vyskytuje tak, že mu bol pridelený samostatný názov (semiperimeter - poloobvod - s). Trojuholníkova nerovnosť hovorí, že najdlhšia dĺžka strany trojuholníka musí byť menšia ako semiperimeter.

s=o2=54.062=27.03s = \dfrac{ o }{ 2 } = \dfrac{ 54.06 }{ 2 } = 27.03

7. Obsah trojuholníka pomocou Herónovho vzorca

Herónov vzorec dáva obsah trojuholníka, keď sú známe dĺžky všetkých troch strán. Nie je potrebné najprv vypočítať uhly alebo iné vzdialenosti v trojuholníku. Herónov vzorec funguje rovnako dobre vo všetkých prípadoch a druhoch trojuholníkov.

S=s(sa)(sb)(sc) S=27.03(27.039.63)(27.0322)(27.0322.43) S=10872.83=104.27S = \sqrt{ s(s-a)(s-b)(s-c) } \ \\ S = \sqrt{ 27.03(27.03-9.63)(27.03-22)(27.03-22.43) } \ \\ S = \sqrt{ 10872.83 } = 104.27

8. Výpočet výšiek trojuholníku z jeho obsahu.

Existuje veľa spôsobov, ako zistiť výšku trojuholníka. Najjednoduchší spôsob je zo vzorca, keď poznáme obsah a dĺžku základne. Plocha trojuholníka je polovicou súčinu dĺžky základne a výšky. Každá strana trojuholníka môže byť základňou; existujú teda tri základne a tri výšky. Výška trojuholníka je kolmá úsečka od vrcholu po priamku obsahujúcu základňu.

S=ava2  va=2 Sa=2 104.279.63=21.67 vb=2 Sb=2 104.2722=9.48 vc=2 Sc=2 104.2722.43=9.3S = \dfrac{ a v _a }{ 2 } \ \\ \ \\ v _a = \dfrac{ 2 \ S }{ a } = \dfrac{ 2 \cdot \ 104.27 }{ 9.63 } = 21.67 \ \\ v _b = \dfrac{ 2 \ S }{ b } = \dfrac{ 2 \cdot \ 104.27 }{ 22 } = 9.48 \ \\ v _c = \dfrac{ 2 \ S }{ c } = \dfrac{ 2 \cdot \ 104.27 }{ 22.43 } = 9.3

9. Výpočet vnútorných uhlov trojuholníka pomocou kosínusovej vety

Kosínusová veta je užitočná pri hľadaní uhlov trojuholníka, keď poznáme všetky tri strany. Kosínusová veta spája všetky tri strany trojuholníka s uhlom trojuholníka. Kosínusová veta je extrapoláciou Pytagorovej vety pre akýkoľvek trojuholník. Pythagorova veta funguje iba v pravouhlom trojuholníku. Pythagorova veta je osobitným prípadom Kosínusovej vety a dá sa z neho odvodiť, pretože kosínus 90 ° je 0. Najlepšie je najskôr nájsť uhol oproti najdlhšej strane. V prípade kosínusovej vety neexistuje problém s tupými uhlami ako v prípade sínusovej vety, pretože funkcia kosínus je záporná pre tupé uhly, nulová pre pravé a kladná pre ostré uhly. Na určenie uhla z hodnoty kosínusu používame inverzný kosínus nazývaný arkuskosínus.

a2=b2+c22bccosα  α=arccos(b2+c2a22bc)=arccos(222+22.4329.6322 22 22.43)=25  b2=a2+c22accosβ β=arccos(a2+c2b22ac)=arccos(9.632+22.4322222 9.63 22.43)=75 γ=180αβ=1802575=80a^2 = b^2+c^2 - 2bc \cos α \ \\ \ \\ α = \arccos(\dfrac{ b^2+c^2-a^2 }{ 2bc } ) = \arccos(\dfrac{ 22^2+22.43^2-9.63^2 }{ 2 \cdot \ 22 \cdot \ 22.43 } ) = 25^\circ \ \\ \ \\ b^2 = a^2+c^2 - 2ac \cos β \ \\ β = \arccos(\dfrac{ a^2+c^2-b^2 }{ 2ac } ) = \arccos(\dfrac{ 9.63^2+22.43^2-22^2 }{ 2 \cdot \ 9.63 \cdot \ 22.43 } ) = 75^\circ \ \\ γ = 180^\circ - α - β = 180^\circ - 25^\circ - 75^\circ = 80^\circ

10. Polomer vpísanej kružnice

Vpísaná kružnica v trojuholníku je kružnica (kruh), ktorý sa dotýka každej jeho strany. Všetky trojuholníky majú vpísanú kružnicu a jej stred vždy leží vo vnútri trojuholníka. Stred vpísanej kružnice je priesečník troch osí vnútorných uhlov (priesečník bisektorov). Súčin polomeru vpísanej kružnice a semiperimetru (polovice obvodu) trojuholníka je jeho plocha.

S=rs r=Ss=104.2727.03=3.86S = rs \ \\ r = \dfrac{ S }{ s } = \dfrac{ 104.27 }{ 27.03 } = 3.86

11. Polomer opísanej kružnice

Opísaná kružnica trojuholníka je kružnica, ktorá prechádza všetkými vrcholmi trojuholníka. Stred opísanej kružnice je bod, v ktorom sa pretínajú osi strán trojuholníka.

R=abc4 rs=9.63 22 22.434 3.858 27.028=11.39R = \dfrac{ a b c }{ 4 \ r s } = \dfrac{ 9.63 \cdot \ 22 \cdot \ 22.43 }{ 4 \cdot \ 3.858 \cdot \ 27.028 } = 11.39

12. Výpočet ťažníc

Ťažnica (medián) trojuholníka je úsečka spájajúca vrchol so stredom protiľahlej strany. Každý trojuholník má tri ťažnice a všetky sa vzájomne pretínajú v ťažisku trojuholníka. Ťažisko rozdeľuje ťažnice na časti v pomere 2:1, pričom ťažisko je dvakrát bližšie k stredu strany ako protiľahlý vrchol. Apolloniusovu vetu používame na výpočet dĺžky ťažníc z dĺžok jeho strán.

ta=2b2+2c2a22=2 222+2 22.4329.6322=21.688 tb=2c2+2a2b22=2 22.432+2 9.6322222=13.3 tc=2a2+2b2c22=2 9.632+2 22222.4322=12.749t_a = \dfrac{ \sqrt{ 2b^2+2c^2 - a^2 } }{ 2 } = \dfrac{ \sqrt{ 2 \cdot \ 22^2+2 \cdot \ 22.43^2 - 9.63^2 } }{ 2 } = 21.688 \ \\ t_b = \dfrac{ \sqrt{ 2c^2+2a^2 - b^2 } }{ 2 } = \dfrac{ \sqrt{ 2 \cdot \ 22.43^2+2 \cdot \ 9.63^2 - 22^2 } }{ 2 } = 13.3 \ \\ t_c = \dfrac{ \sqrt{ 2a^2+2b^2 - c^2 } }{ 2 } = \dfrac{ \sqrt{ 2 \cdot \ 9.63^2+2 \cdot \ 22^2 - 22.43^2 } }{ 2 } = 12.749

Vypočítať ďaľší trojuholník