Výpočet trojuholníka - výsledok

Prosím prosím zadajte čo o trojuholníku viete:
Definícia symbolov ABC trojuholníka

Zadané strana a, obsah S a uhol β.

Tupouhlý rôznostranný trojuholník.

Strany: a = 3   b = 16.26601938325   c = 18.93296126652

Obsah trojuholníka: S = 12
Obvod trojuholníka: o = 38.19898064977
Semiperimeter (poloobvod): s = 19.09549032489

Uhol ∠ A = α = 4.4722058555° = 4°28'19″ = 0.07880521461 rad
Uhol ∠ B = β = 25° = 0.4366332313 rad
Uhol ∠ C = γ = 150.5287941445° = 150°31'41″ = 2.62772081945 rad

Výška trojuholníka: va = 8
Výška trojuholníka: vb = 1.47659971651
Výška trojuholníka: vc = 1.26878547852

Ťažnica: ta = 17.58215832496
Ťažnica: tb = 10.8432815223
Ťažnica: tc = 6.86439924841

Polomer vpísanej kružnice: r = 0.62884399477
Polomer opísanej kružnice: R = 19.23774481944

Súradnice vrcholov: A[18.93296126652; 0] B[0; 0] C[2.71989233611; 1.26878547852]
Ťažisko: T[7.21661786754; 0.42326182617]
Súradnice stredu opísanej kružnice: U[9.46548063326; -16.74880403068]
Súradnice stredu vpísanej kružnice: I[2.83547094164; 0.62884399477]

Vonkajšie uhly trojuholníka:
∠ A' = α' = 175.5287941445° = 175°31'41″ = 0.07880521461 rad
∠ B' = β' = 155° = 0.4366332313 rad
∠ C' = γ' = 29.4722058555° = 29°28'19″ = 2.62772081945 rad

Vypočítať ďaľší trojuholník
Ako sme vypočítali tento trojuholník?

1. Zadané vstupné údaje: strana a, uhol β a obsah S.

a = 3 ; ; beta = 25° ; ; S = 12 ; ;

2. Z strany a a úhla β vypočítame výšku vc:

v_c = a * sin beta = 3 * sin 25° = 1.268 ; ;

3. Z obsahu S a strany a vypočítame výšku va - Obsah trojuholníka je daný súčinom dĺžky základne a výšky deleno dva.:

S = fraction{ a v_a }{ 2 } ; ; ; ; v_a = fraction{ 2 S }{ a } = fraction{ 2 * 12 }{ 3 } = 8 ; ;

4. Z obsahu S, strany a a úhla β vypočítame stranu c:

S = fraction{ a c sin beta }{ 2 } ; ; ; ; c = fraction{ 2 S }{ a sin beta } = fraction{ 2 * 12 }{ 3 sin(25° ) } = 18.93 ; ;

5. Z obsahu S, strany a a strany c vypočítame stranu b - použitím Herónovho vzorca pre obsah a riešením bikvadratickej rovnice:

s = fraction{ b+a+c }{ 2 } ; ; S**2 = s(s-a)(s-b)(s-c) ; ; ; ; s = fraction{ b+3+18.93 }{ 2 } = fraction{ b+21.93 }{ 2 } = b/2 + 10.965 ; ; ; ; S**2 = s(s-a)(s-b)(s-c) ; ; S**2 = ( b/2 + 10.965) ( b/2 + 10.965-b) ( b/2 + 10.965-3) ( b/2 + 10.965 - 18.93) ; ; ; ; 12**2 = ( b/2 + 10.965) ( 10.965-b/2) ( b/2 + 7.965) ( b/2 + (-7.965)) ; ; 2304 = ( b + 21.93) ( 21.93-b) ( b + 15.93) ( b + (-15.93)) ; ; ; ; D = a**2 * c**2 - 4 * S**2 = 3**2 * 18.93**2 - 4 * 12**2 = 2648.972 ; ; ; ; D_1 = -2 * sqrt{ D } + b**2 + c**2 = -2 * sqrt{ 2648.972 } + 3**2 + 18.93**2 = 264.394 ; ; D_2 = 2 * sqrt{ D } + b**2 + c**2 = 2 * sqrt{ 2648.972 } + 3**2 + 18.93**2 = 470.267 ; ; ; ; a_1 = sqrt{ D_1 } = sqrt{ 264.394 } = 16.26 ; ; a_2 = sqrt{ D_2 } = sqrt{ 470.267 } = 21.686 ; ;


Teraz, ked vieme dĺžky všetkých troch strán trojuholníka, trojuholník je jednoznačne určený. Ďalej preto výpočet je rovnaký a dopočítajú sa ďaľšie jeho vlastnosti - vlastne výpočet trojuholníka zo známych troch strán SSS.

a = 3 ; ; b = 16.26 ; ; c = 18.93 ; ;

6. Obvod trojuholníka je súčtom dĺžok jeho troch strán

o = a+b+c = 3+16.26+18.93 = 38.19 ; ;

7. Polovičný obvod trojuholníka

s = fraction{ o }{ 2 } = fraction{ 38.19 }{ 2 } = 19.09 ; ;

8. Obsah trojuholníka pomocou Herónovho vzorca

S = sqrt{ s(s-a)(s-b)(s-c) } ; ; S = sqrt{ 19.09 * (19.09-3)(19.09-16.26)(19.09-18.93) } ; ; S = sqrt{ 144 } = 12 ; ;

9. Výpočet výšiek trojuholníku z jeho obsahu.

S = fraction{ a v _a }{ 2 } ; ; v _a = fraction{ 2 S }{ a } = fraction{ 2 * 12 }{ 3 } = 8 ; ; v _b = fraction{ 2 S }{ b } = fraction{ 2 * 12 }{ 16.26 } = 1.48 ; ; v _c = fraction{ 2 S }{ c } = fraction{ 2 * 12 }{ 18.93 } = 1.27 ; ;

10. Výpočet vnútorných uhlov trojuholníka pomocou kosínusovej vety

a**2 = b**2+c**2 - 2bc cos alpha ; ; alpha = arccos( fraction{ b**2+c**2-a**2 }{ 2bc } ) = arccos( fraction{ 16.26**2+18.93**2-3**2 }{ 2 * 16.26 * 18.93 } ) = 4° 28'19" ; ; b**2 = a**2+c**2 - 2ac cos beta ; ; beta = arccos( fraction{ a**2+c**2-b**2 }{ 2ac } ) = arccos( fraction{ 3**2+18.93**2-16.26**2 }{ 2 * 3 * 18.93 } ) = 25° ; ; gamma = 180° - alpha - beta = 180° - 4° 28'19" - 25° = 150° 31'41" ; ;

11. Polomer vpísanej kružnice

S = rs ; ; r = fraction{ S }{ s } = fraction{ 12 }{ 19.09 } = 0.63 ; ;

12. Polomer opísanej kružnice

R = fraction{ a }{ 2 * sin alpha } = fraction{ 3 }{ 2 * sin 4° 28'19" } = 19.24 ; ;

13. Výpočet ťažníc

t_a = fraction{ sqrt{ 2 b**2+2c**2 - a**2 } }{ 2 } = fraction{ sqrt{ 2 * 16.26**2+2 * 18.93**2 - 3**2 } }{ 2 } = 17.582 ; ; t_b = fraction{ sqrt{ 2 c**2+2a**2 - b**2 } }{ 2 } = fraction{ sqrt{ 2 * 18.93**2+2 * 3**2 - 16.26**2 } }{ 2 } = 10.843 ; ; t_c = fraction{ sqrt{ 2 b**2+2a**2 - c**2 } }{ 2 } = fraction{ sqrt{ 2 * 16.26**2+2 * 3**2 - 18.93**2 } }{ 2 } = 6.864 ; ;
Vypočítať ďaľší trojuholník