Tachometer

Tachometer tatrovky ukazuje počiatočný stav 667198 km dnes ráno. Tatrovka sa dnes pohybuje priemernou rýchlosťou 46 km/h. Určite funkciu ktorá popisuje stav tachometra tatrovky v závislosti od času, v ktorom sa tatrovka dnes ráno začala pohybovať.

Aký je stav tachometra po 3.9 hodinách?

Výsledok

f(3.9) =  667377.4 km

Riešenie:

Textové riešenie f(3.9) =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Chcete premeniť jednotku dĺžky?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Kolmica
  perpendicular Určite smernicu priamky kolmej na priamku p: y = 5x -5.
 2. Priamka
  negative_slope Daná je priamka, ktorá prechádza bodmi A [–3; 22] a B [33; –2]. Určte počet všetkých bodov tejto priamky, ktorých obidve súradnice sú kladné celé čísla.
 3. Kružnica
  kruznica Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok. Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru. p: x-3y+7 = 0 q: x-3y+8 = 0 a: -8x+10y-2 = 0
 4. Uhol
  atan Daná je priamka p určená rovnicou ?. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla priamky p s osou y.
 5. Kužel
  cones_1 Úsečka ležiaca na priamke y = -3x +1, ktorá sa nachádza v kvadrante I sa otáča okolo osi y a tým je tvorený kužeľ. Aký je objem kužeľa?
 6. Šesťuholník nepravidelný
  6uholnik_nepravidelny Na obrázku je štvorec ABCD, štvorec EFGD a obdĺžnik HIJD. Body J a G ležia na strane CD, pričom platí |DJ| < |DG| a body H a E ležia na strane DA, pričom platí /DH/ < /DE/. Ďalej vieme, že /DJ/ = /GC/. Šesťuholník ABCGFE má obvod 96 cm, šesťuholník EFGJ
 7. Majster pizze
  pizza_3 Majster sa vyťahuje, že na 16 dielov rozdelí pizzu piatimi rovnými rezmi. Je to možné?
 8. Priamky
  lines_1 V koľkých bodoch sa pretne 16 rôznych priamok, ak žiadne dve nie sú rovnobežné?
 9. Rebrík
  rebrik_4 4m rebrík sa dotýka kocky 1mx1m postavené pri stene. Ako vysoko na stene dosiahne?
 10. XY trojuholník
  triangle Vypočítajte obsah trojuholníka, ktorý tvorí priamka 2x+6y+49=0 so súradnicovými osami.
 11. Sklon
  slope Aká je smernica priamky so sklonom 0.79 rad?
 12. Kolmica
  slopeplane Aký je sklon(smernica) kolmej priamky na úsečku AB, ak súradnice bodov sú A[4,9] a B[3,6]?
 13. Uhol priamok
  lines Vypočítajte uhol dvoch priamok y=x+23 a y=2x
 14. Ťažisko
  center_triangle V trojuholníku ABC leží bod D[-3,9,-1], ktorý je stredom strany |BC| a bod G, ktorý je ťažiskom trojuholníka G[4,-9,-4]. Nájdite súradnice vrchola A[x,y,z].
 15. Odchýlka priamok
  angle_two_lines Vypočítajte uhol týchto dvoch priamok: ? ?
 16. Priamka
  img2 Priamka p prechádza bodom A[-3, -3] a má smerový vektor v=(4, -1). Leží bod B[37, -13] na priamke p?
 17. Strana
  square_analytic_geometry Vypočítajte veľkosť strany štvorca ABCD s vrcholom A[0, 0], ak uhlopriečka BD leží na priamke p: -10x +3y +16 =0.