Kosínus

Určte kosínus najmenšieho vnútorného uhla v pravouhlom
trojuholníku s odvesnami 18 a 10 a preponou 20.591.

Výsledok

cos θ =  0.87

Riešenie:

Textové riešenie cos θ =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka. Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Trojuholník
  sedlo Je daný trojuholník KLM súradnicami vrcholov v rovine: K[-19, 9] L[15, 12] M[-1, -15]. Vypočítajte jeho obsah a vnútorné uhly.
 2. Výslednica 3
  forces_1 Dve sily F1=580N a F2=630N zvierajú uhol 59 stupňov. Vypočítajte ich výslednicu F.
 3. Uhol medzi vektormi
  arccos Nájdite uhol medzi danými vektormi a zaokrúhlite výsledok na desatinu stupňa. u = (-1, 1)​​ a v = (-12, 13)
 4. Obvodový uhol
  uhly Vrcholy trojuholníka ΔABC vpísaného do kružnice ju delia na oblúky v pomere 10:10:3. Určte veľkosti vnútorných uhlov ΔABC.
 5. Priamka
  negative_slope Daná je priamka, ktorá prechádza bodmi A [–3; 22] a B [33; –2]. Určte počet všetkých bodov tejto priamky, ktorých obidve súradnice sú kladné celé čísla.
 6. Ťažisko
  center_triangle V trojuholníku ABC leží bod D[-3,9,-1], ktorý je stredom strany |BC| a bod G, ktorý je ťažiskom trojuholníka G[4,-9,-4]. Nájdite súradnice vrchola A[x,y,z].
 7. Sklon
  slope Aká je smernica priamky so sklonom 0.79 rad?
 8. Pravouhlý trojuholník
  vertex_triangle_right LMN je pravouhlý trojuholník s vrcholmi L (1,3), M (3,5) a N (6, n). Ak je uhol LMN je 90° nájdite n.
 9. XY trojuholník
  triangle Vypočítajte obsah trojuholníka, ktorý tvorí priamka 2x+6y+49=0 so súradnicovými osami.
 10. Vzdialenosť bodov
  distance Vypočítajte vzdialenosť bodov B[-2; -2] a J[14; 18].
 11. Trojuholník - priamky
  line_solid Daný je trojuholník ABC: A[-3;-1] B[5;3] C[1;5] Napíšte rovnicu priamky, ktorá prehádza vrcholom C rovnobežne so stranou AB.
 12. Kolmica
  slopeplane Aký je sklon(smernica) kolmej priamky na úsečku AB, ak súradnice bodov sú A[4,9] a B[3,6]?
 13. Kužel
  cones_1 Úsečka ležiaca na priamke y = -3x +1, ktorá sa nachádza v kvadrante I sa otáča okolo osi y a tým je tvorený kužeľ. Aký je objem kužeľa?
 14. Priamka
  img2 Priamka p prechádza bodom A[-3, -3] a má smerový vektor v=(4, -1). Leží bod B[37, -13] na priamke p?
 15. Kolmica
  perpendicular Určite smernicu priamky kolmej na priamku p: y = 5x -5.
 16. Smernica
  lines.JPG Vypočítajte sklon priamky, ktorá prechádza bodmi [96, -69] a [-72, 84].
 17. Smernicový tvar
  lines_2 Nájdite rovnicu priamky prechádzajúcu bodom X [9, -5] a sklonom - smernicou 3.3. Odpoveď zapíšte v tvare y = ax + b, kde a, b sú konštanty.