Mo - kružnice

Juro zostrojil štvorec ABCD so stranou 12 cm. Do tohto štvorca narysoval štvrťkružnicu k, ktorá mala stred v bode B a prechádzala bodom A, a polkružnicu l, ktorá mala stred v strede strany BC a prechádzala bodom B. Rád by ešte zostrojil kružnicu, ktorá by ležala vnútri štvorca a dotýkala sa štvrťkružnice k, polkružnice l aj strany AB. Určte polomer takej kružnice.

Výsledok

r =  3 cm

Riešenie:

Textové riešenie r =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 3 komentáre:
#1
Ziak
Môžete prosim vás napísať riešenie ? :)

#2
Mo-radce
Nápoveda. Premýšľajte, ako by ste pomocou polomeru hľadané kružnice vyjadrili vzdialenosť jej stredu od úsečky AB, príp. BC.

Možné riešenie. Počas riešenia sa odkazujeme na obrázok, v ktorom O značí stred strany BC, S značí stred Jurkovej vytúženej kružnice h, K značí dotykový bod kružníc h a k, L značí dotykový bod kružníc hala M značí dotykový bod kružnice ha úsečky AB. Ďalej budeme odkazovať na pomocný bod E, ktorý je pätou kolmice z bodu S na stranu BC. Hľadaný polomer kružnice h v cm označíme r.

Vzdialenosť bodu S od úsečky AB je rovná r = |SM| = |EB|. Vzdialenosť bodu S od úsečky BC je rovná veľkosti úsečky SA, ktorá je odvesnou ako v pravouhlom trojuholníku SEO, tak v trojuholníku SEB. Všetky ostatné strany v oboch trojuholníkoch ľahko vyjadríme pomocou r; odtiaľ pomocou Pytagorovej vety budeme vedieť určiť neznámu r.
Body S a O sú stredy kružníc h a l, ktoré sa dotýkajú v bode L. Tieto tri body ležia na jednej priamke, vzdialenosť SO je preto rovná.
|SO| = |SL| + |LO| = R + 6
Obdobne, vzdialenosť SB je rovná
|SB| = |BK | - |KS| = 12 - r
pretože S a O sú stredy kružníc haka K je ich dotykovým bodom. Vzdialenosť OE je rovná:

|OE| = |OB| - |BE| = 6 - r

Odtiaľ az Pytagorovej vety v trojuholníkoch SEO a SEB dostávame:

|SE|² = |SO|² - |OE|² = |SB|² - |BE|²
(6 + r)² - (6 - r)² = (12 - r)² - r²
12r + 12r = 144 - 24r,
48r = 144,
r = 3.

Polomer hľadanej kružnice je 3 cm

#3
Osoba
niečo jednoduchšie by nešlo?

avatar

Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Z9–I–6 MRAK
  otaceni_ctverce Je daná úsečka AB dĺžky 12 cm, na ktorej je jednou stranou položený štvorec MRAK so stranou dĺžky 2 cm, viď obrázok. MRAK sa postupne preklápa po úsečke AB, pričom bod R zanecháva na papieri stopu. Narysujte celú stopu bodu R, kým štvorec nezaobíde úsečku.
 2. Štvorlístok
  4listek Vypočítajte obsah štvorlístka, ktorý je vpísaný do štvorca, ktorého strana má dĺžku 6 cm.
 3. Potrubie
  pipeline O koľko percent sa zmenil (zmenšil) obsah prierezu plechového potrubia, ktorého kruhový tvar pri rovnakom obvode zmenili na štvorcový?
 4. Stĺpce
  matrix_29 Koľko stĺpcov bude obsahovať matica K, ktorá vznikne ako súčin matíc I a J, pričom matice I a J sú štvorcové matice šiesteho rádu.
 5. Jednotková matica 4
  matrix_28 Jednotková matica má hodnotu determinantu 3. Zistite, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 6. Štvorsten
  tetrahedron (1) Vypočítajte výšku a objem pravidelného štvorstena, ktorého hrana má dĺžku 19 cm.
 7. Vektor PQ
  vectors_2 Zo zadaných súradníc bodov P = (5, 8) a Q = (6, 9), nájdite súradnice a veľkosť vektora PQ.
 8. Aritmetická - ľahké
  seq_4 Určte diferenciu AP a doplňte tretí člen: 7; 3,6;. ..
 9. Kábel
  tele Pretrhol sa telefónny kabel spájajúci miesta A, B vo vzdialenosti 2,5 km. Aka je pravdepodobnosť, ze sa to stalo vo vzdialenosti najviac 450 m od miesta A?
 10. Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6
 11. Ubytovňa pre školákov
  fractal_2 V ubytovni je 90 osôb; chlapcov je trikrát viac ako dievčat, učiteľov je o 70 menej ako chlapcov a dievčat spolu. Koľko je učiteľov?
 12. Akordy
  chords Koľko 4-tones akordov (akord = súzvuk súčasne znejúcich rôznych tónov) je možné zahrať z 7 tónov?
 13. Postupnosť
  seq_1 Zapíšte prvých 6 členov tejto postupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 14. PIN - kódy
  pin Koľko päťciferných PIN - kódov môžeme vytvoriť s použitím párnych číslic?
 15. Družstvá
  football_team Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť 16 hráčov na dve 8 členné družstvá?
 16. Priamka
  skew_lines Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?