Z9–I–6 MRAK

Je daná úsečka AB dĺžky 12 cm, na ktorej je jednou stranou položený štvorec MRAK so stranou dĺžky 2 cm, viď obrázok. MRAK sa postupne preklápa po úsečke AB, pričom bod R zanecháva na papieri stopu.
Narysujte celú stopu bodu R, kým štvorec nezaobíde úsečku AB z oboch strán a nevráti sa do svojej pôvodnej polohy.


Výsledok

n=##:  0Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 2 komentáre:
#1
Matikar
Inšpirácia - pohyb bodu A:

https://www.hackmath.net/images/rolling_square.gif

Keď sa štvorec otáča na svojom dolnom pravom rohu - bodu A ide najskôr po časti kružnice s polomerom rovnajúcej sa dĺžke strane štvorca. V ďalšej časti sekvencie bod A je Vzdialená od otočného bodu Preto obkreslia časť väčšej kružnice o polomere rovnajúcim sa dĺžke uhlopriečky štvorca. atď.

#2
Žiak
nedal by sa poslať pohyb bodu R? ďakujem

avatar

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Dotyčnica
  thales_3 Je daná kružnica k so stredom S a polomerom 3,5cm. Vzdialenosť priamky p od stredu je 6 cm. Zostrojte dotyčnicu kružnice n, ktorá je kolmá na priamku p.
 2. Štvorec ABCD
  squares_5 Zostrojte štvorec ABCD so stredom S [3,2] a stranou a = 4cm. Vrchol A leží na osi x. Zostrojte jeho obraz v posunutí danom orientovanou úsečkou SS'; S` [-1, - 4].
 3. Mo - kružnice
  mo Juro zostrojil štvorec ABCD so stranou 12 cm. Do tohto štvorca narysoval štvrťkružnicu k, ktorá mala stred v bode B a prechádzala bodom A, a polkružnicu l, ktorá mala stred v strede strany BC a prechádzala bodom B. Rád by ešte zostrojil kružnicu, ktorá by
 4. Štvorlístok
  4listek Vypočítajte obsah štvorlístka, ktorý je vpísaný do štvorca, ktorého strana má dĺžku 6 cm.
 5. Potrubie
  pipeline O koľko percent sa zmenil (zmenšil) obsah prierezu plechového potrubia, ktorého kruhový tvar pri rovnakom obvode zmenili na štvorcový?
 6. Priamka
  skew_lines Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?
 7. Polomer vpísanej
  inscircle_triangle Zostrojte trojuholník ABC: kružnica vpísaná má polomer r = 2 cm, uhol alfa = 50 stupňov, c = 8 cm. Preveďte náčrtok, opis konštrukcie a rozbor.
 8. 8b ihlan
  8gon_pyramid Narysuj vo voľnom rovnobežnom premietaní osemboký ihlan, ak dĺžka hrany a=3 cm a výška ihlana v=6 cm.
 9. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 10. Delenie kruhu
  circle_div Ako rozdeliť kruh na 10 dielov (geometricky)?
 11. Osemuholník
  220px-N_uholnik Zostrojte pravidelný osemuholník ABCDEFGH vpísaný kružnici k (S; r = 2,5 cm). Zvoľte bod S' tak, aby |SS'| = 4.5 cm. Zostrojte S (S '): ABCDEFGH - A'B'C'D'E'F'G'H'.
 12. Tretie číslo
  gs Doplňte tretie číslo postupnosti a určte kvocient: 2,5; 1,25;
 13. AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 14. Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 15. Tri dielne
  workers_24 V troch dielňach závodu pracuje 2743 ľudí. V druhej dielni pracuje o 140 ľudí viac ako v prvej a v tretej dielni 4,2-krát viac ako v druhej. Koľko ľudí pracuje v každej dielni?
 16. Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 17. Družstvá
  football_team Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť 16 hráčov na dve 8 členné družstvá?