8b ihlan

Narysuj vo voľnom rovnobežnom premietaní osemboký ihlan, ak dĺžka hrany a=3 cm a výška ihlana v=6 cm.

Výsledok

s =  0 cmNapíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 1 komentár:
#
Žiak
problém mám s narysovaním podstavy, neviem či robím niečo zlé v dĺžke hrán podstavy, alebo uhloch

avatar

Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Axonometria 2
  axon2 V axometrii zostrojte priemet kolmého 4-bokého ihlana so štvorcovou podstavou ABCD v rovine . Axometria je daná stopným trojuholníkom, poznáme stred podstavy S a bod podstavy A a výšku ihlana v.
 2. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 3. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 4. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 5. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 6. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 7. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 8. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítajte: ?
 9. Jednotková matica 3
  matrix_21 Daná je jednotková matica A, ktorá obsahuje 3 riadky. Koľko riadkov bude obsahovať matica B, ktorá vznikne ako druhá mocnina matice A?
 10. Determinant
  matrix_8 Aké číslo dostaneme, ak vynásobíme determinant matice A s determinantom jej inverznej matice.
 11. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 12. Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 13. Zlomková čiara
  eq2_11 Riešte v RxRxR sústavy 3 lineárnych rovníc s tromi neznámymi: 1/2 x+3/4 y=6z 2x-z=10 1/2 2z+x=2y+7 pozn. : / je zlomková čiara
 14. Medián a modus
  dice_3 Radka vykonala 50 hodov hracou kockou. Do tabuľky zaznamenala početnosti padnutia jednotlivých stien kocky Číslo steny 1 2 3 4 5 6 početnosť 8 7 5 11 6 13 Vypočítajte modus a medián čísel stien, ktoré Radke padli.
 15. Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 16. Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 38 študentov?
 17. Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.