Súmernosť

Určte obraz bodu A(3,-4,-6) v súmernosti, ktorá je určená rovinou x-y-4z-13=0

Výsledok

x =  1
y =  -2
z =  2

Riešenie:

Textové riešenie x =
Textové riešenie y =
Textové riešenie z =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 2. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 3. Derivácia konštanty
  fun2_3 Určte, akú hodnotu má derivácia funkcie f(x)=10
 4. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 5. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 6. Predošlý člen
  seq_6 Určte tretí člen AP, ak a4=93, d=7,5.
 7. Vyjadrovačka
  divne_1 Určte dvadsiatyprvý člen a diferenciu AP, ak a1=0,12 a a1+a2=0,42.
 8. Inverzná matica
  matrix Určte, kolko stĺpcov bude obsahovat inverzná matica k matici C, ak vieme, že matica C obsahuje 9 prvkov.
 9. Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 10. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 11. Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 12. Výraz - funkcia
  parabola2_1 Ak k(x+6)= 4x2 + 20, čomu sa rovná k(10)?
 13. Vzdialenosť rovnobežiek
  ROVNOBEZKY Zistite vzdialenosť rovnobežiek, kt. rovnice sú: x=3-4t, y=2+t a x=-4t, y=1+t (návod:na jednej priamke zvoľte bod a zistite jeho vzdialenosť od druhej priamky)
 14. Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 15. Čarodejníci
  carodejka V čarodejníckej akadémii je 147 študentov v siedmich ročníkoch. Záujemcov o čarovanie pribúda, takže od roku 2006 každý rok prijali o dvoch študentov viac ako v predchádzajúcom roku. Koľko študentov majú v prvom ročníku?
 16. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 17. Piata derivácia
  polynomial Vypočítaj hodnotu piatej derivácie tejto funkcie: f(x)=3x2+2x+4