Priamka - slovné úlohy

  1. Jazero 2
    lake_1 Traja bratia boli v chate na brehu kruhového jazera. Andrej každé ráno obehol okolo jazera. Súčasne s ním Braňo skočil pred chatou do vody a plával tak, aby bol vždy v strede medzi bežiacim Andrejom a chatou. Dušan chytal ryby z člna, ktorý mal ukotvený ta
  2. Odchýlka priamok
    angle_two_lines Vypočítajte uhol týchto dvoch priamok: ? ?
  3. Sklon
    slope Aká je smernica priamky so sklonom -221°?
  4. Kružnica
    kruznica Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok. Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru. p: x-10 = 0 q: -x-19 = 0 a: 9x-4y+5 = 0
  5. Šesťuholník nepravidelný
    6uholnik_nepravidelny Na obrázku je štvorec ABCD, štvorec EFGD a obdĺžnik HIJD. Body J a G ležia na strane CD, pričom platí |DJ| < |DG| a body H a E ležia na strane DA, pričom platí /DH/ < /DE/. Ďalej vieme, že /DJ/ = /GC/. Šesťuholník ABCGFE má obvod 96 cm, šesťuholník EFGJ
  6. XY trojuholník
    triangle Vypočítajte obsah trojuholníka, ktorý tvorí priamka 7x+8y-69=0 so súradnicovými osami.
  7. Majster pizze
    pizza_3 Majster sa vyťahuje, že na 16 dielov rozdelí pizzu piatimi rovnými rezmi. Je to možné?
  8. Kolmica
    slopeplane Aký je sklon(smernica) kolmej priamky na úsečku AB, ak súradnice bodov sú A[-4,-5] a B[1,-1]?
  9. Priamky
    lines_1 V koľkých bodoch sa pretne 14 rôznych priamok, ak žiadne dve nie sú rovnobežné?
  10. Kolmica
    perpendicular Určite smernicu priamky kolmej na priamku p: y = -x +4.
  11. Priamka
    negative_slope Daná je priamka, ktorá prechádza bodmi A [–3; 22] a B [33; –2]. Určte počet všetkých bodov tejto priamky, ktorých obidve súradnice sú kladné celé čísla.
  12. Ťažisko
    center_triangle V trojuholníku ABC leží bod D[1,-2,6], ktorý je stredom strany |BC| a bod G, ktorý je ťažiskom trojuholníka G[8,1,-3]. Nájdite súradnice vrchola A[x,y,z].
  13. Kužel
    cones_1 Úsečka ležiaca na priamke y = -3x +4, ktorá sa nachádza v kvadrante I sa otáča okolo osi y a tým je tvorený kužeľ. Aký je objem kužeľa?
  14. Priamka
    img2 Priamka p prechádza bodom A[-10, 6] a má smerový vektor v=(3, 2). Leží bod B[7, 30] na priamke p?
  15. Rebrík
    rebrik_4 4m rebrík sa dotýka kocky 1mx1m postavené pri stene. Ako vysoko na stene dosiahne?
  16. Strana
    square_analytic_geometry Vypočítajte veľkosť strany štvorca ABCD s vrcholom A[0, 0], ak uhlopriečka BD leží na priamke p: -4x -5 =0.
  17. Uhol priamok
    lines Vypočítajte uhol dvoch priamok y=x-21 a y=-2x+14
  18. Uhol
    atan Daná je priamka p určená rovnicou ?. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla priamky p s osou y.
  19. Kružnice
    pyt_theorem V kružnici s polomerom 7.5 cm sú zostrojené 2 rovnobežné tetivy, ktorých dĺžky sú 9 cm a 12 cm. Vypočítajte vzdialenosť týchto tetív (ak sú možné dve riešenia napíšte obe).
  20. Kružnice
    circles Koľko rôznych kružníc je určených 9 bodmi v rovine, ak 6 z nich ležia v jednej priamke?

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.