Súmernosť

Určte obraz bodu A(3,-4,-6) v súmernosti, ktorá je určená rovinou x-y-4z-13=0

Výsledok

x =  1
y =  -2
z =  2

Riešenie:

Textové riešenie x =
Textové riešenie y =
Textové riešenie z =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Diferencia AP
  postupnost1_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-7,5 a a1+a2=4,8.
 2. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 3. Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 4. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 5. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 6. Derivácia konštanty
  fun2_3 Určte, akú hodnotu má derivácia funkcie f(x)=10
 7. Vyjadrovačka
  divne_1 Určte dvadsiatyprvý člen a diferenciu AP, ak a1=0,12 a a1+a2=0,42.
 8. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 9. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 10. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 11. Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 12. Výraz - funkcia
  parabola2_1 Ak k(x+6)= 4x2 + 20, čomu sa rovná k(10)?
 13. Vzdialenosť rovnobežiek
  ROVNOBEZKY Zistite vzdialenosť rovnobežiek, kt. rovnice sú: x=3-4t, y=2+t a x=-4t, y=1+t (návod:na jednej priamke zvoľte bod a zistite jeho vzdialenosť od druhej priamky)
 14. Derivácia lineárnej fx
  derivative1 Akú hodnotu nadobúda derivácia tejto funkcie: f(x)=12x
 15. Priamka
  skew_lines Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?
 16. Piata derivácia
  polynomial Vypočítaj hodnotu piatej derivácie tejto funkcie: f(x)=3x2+2x+4
 17. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)