Reálne čísla - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 94

 • Otvorené intervaly
  intervals.svg Dané sú otvorené intervaly A=(x-2; 2x-1) a B=(3x-4; 4). Nájdite najväčšie reálne číslo, pre ktoré platí A ⊂ B.
 • Prevrátené čísla
  reciprocal K daným reálnym číslam vypočítajte prevrátené čísla.
 • Dvojnasobok čisla
  numbers_49 Dvojnásobok čisla -23,6 odčítajte od rozdielu čísel -130 a -40,2.
 • Kvadratická rovnica
  parabola Určite čísla b,c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 boli koreňmi kvadratickej rovnice: ?
 • Rovnajú sa
  Shazam Rovnajú sa nasledovné výrazy? ? Príklad je na párnu a nepárnu mocninu záporného čísla - striedanie znamienok.
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: ?
 • Činitele
  factors Môže výraz ? byť rozložený do súčinu racionálních koreňových činiteľov?
 • Odmocnina
  sq_root Použite vetu o odmocňovaní odmocniny: ?
 • Logaritmická rovnica
  nat_log_ln Vypočítajte koreň rovnice: log33(3x + 21) = 0
 • Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 123] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 4x
 • Tretia odmocnina
  30gon_1 Nájdite tretiu odmocninu z 18
 • Čísla 11
  numbers2_27 Koľko sú 2/3 zo súčtu čísel (0,10) a (-5,3)?
 • Bla bla
  numbers_49 Vypočitaj rozdiel súčtu čísel 1,04 a 0,56 a sučinu čísel k nim opačných.
 • Exponenciálna rovnica
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9
 • Hĺbka
  diver Potápači v namerali hĺbku 104 m. Do štyrikrát menšej hĺbky chcú umiestniť výskymnú sondu. Do akej hĺbky bude umiestnená sonda ?
 • Kružnica
  circles Z rovnice kružnice: ? Vypočítajte súradnice stredu kružnice S[x0, y0] a polomer kružnice r.
 • Kotangens
  sin_cos Ak je uhol α ostrý uhol, pre ktorý platí cotg α = 1/3. Určite hodnoty sin α, cos α, tg α.
 • Goniometrické funkcie
  trigonom Pre pravouhlý trojuholník plati: ? Určite hodnoty s, c aby platilo: ? ?
 • Číselna os
  osa_1 Aké číslo je na číselnej osi presne v strede medzi číslami 9,8 a -2,4?
 • Sklon
  slope Aká je smernica priamky so sklonom -221°?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .