Riešenie sústavy lineárnych rovníc
Riešenie:

0=a·3-b
1=a·6-b

3a-b = 0
6a-b = 1

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
6a-b = 1
3a-b = 0

Riadok 2 - 3/6 · Riadok 1 → Riadok 2
6a-b = 1
-0.5b = -0.5


b = -0.5/-0.5 = 1
a = 1+b/6 = 1+1/6 = 0.33333333

a = 1/3 ≐ 0.333333
b = 1


Rovnice píšte každú na nový riadok alebo oddelujte bodkočiarkou. Neznáme (premenné) označte jedným písmenom a-z napr. a,b alebo x,y,z apod. Je jedno či chcete vyriešiť rovnicu o jednej neznámej, sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych, sústavu troch rovníc o troch neznámych či rovno dvadsiatich neznámych. Počet rovníc a počet neznámych by mal byť rovnaký a rovnice by mali byť lineárne (a lineárne nezávislé). Vtedy je možné očakávať že rovnica bude riešiteľná a bude mať jedno riešenie.
Rovnice nie je nutné písať v základnom tvare, hravo vypočítame aj neupravené rovnice.
Lineárnosť rovníc znamená že rovnica by nemala obsahovať mocniny neznámych ani ich súčiny, podiely apod. Jedinou výnimkou je riešenie klasickej kvadratickej rovnice o jednej neznámej, takúto vie táto kalkulačka vyriešiť.