Štatistická kalkulačka

Štatistická kalkulačka umožňuje vypočítať množstvo štatistických vlastností dát. Podporuje výpočet priemeru, mediánu, harmonického priemeru, geometrického priemeru, minima, maxima, rozsahu, rozptyl, smerodajná odchýlka, decily, kvartily. Vstup by mal byť niekoľko čísel oddelených medzerami alebo enterami (novými riadkami, bodkočiarkami).


Vypočítaj

Ako zadať dáta ako frekvenčnú tabuľku?

Jednoducho. Najprv napíšte dáta-prvky (oddelené napr. medzerou, čiarkou) potom napíšte f: a ďalej píšte početnosti (frekvenciu) jednotlivých dát. Každý prvok dát musí mať určenú frekvenciu, tj. počet vložených čísel pred a po f: sa musí rovnať. Napríklad:

1.1 2.5 3.99
f: 5 10 15