Výpočet trojuholníka
Prosím prosím zadajte čo o trojuholníku viete:
Definícia symbolov ABC trojuholníka

Kalkulačka rieši trojuholník zadaný troma jeho vlastnosťami. Každý trojuholník má šesť hlavných vlastností - tri strany a, b, c (dĺžky strán) a tri uhly (α, β, γ). Klasická trigonometrická úloha je zo zadaných troch vlastností dopočítať zvyšné tri. Naša kalkulačka samozrejme rieši trojuholníky zo zadaných ľubovoľných kombinácií hlavných a aj odvodených vlastností, ako sú napr. plocha, obvod, výsky, ťažnice. Zvyčajne troma stranami (sss), strana-uhol-strana, uhol-strana-uhol.

Ako vypočíta (vyrieši) táto trojuholníkova kalkulačka trojuholník?

Výpočet obecného trojuholníka má dve fázy:
 1. expertná fáza - ktorá je rôzna pre rôzne zadané úlohy. Zo zadaných údajov sa kalkulačna snaží vypočítať veľkosti troch strán trojuholníka. Na zadané údaje postupne aplikuje bázu znalostí, ktorú predstavujú najmä vzťahy medzi jednotlivými parametrami trojuholníka. Tie sa postupne vhodne aplikujú a kombinujú a vypočítavajú sa ďaľšie a ďaľšie parametre trojuholníka. Toto sa iteruje až kým trojuholník ma vypočítané všetky tri strany.
  Napríklad z daného obsahu trojuholníka a príslušnej strany, dopočíta sa príslušná výška. Zo známej výšky a uhla sa môže dopočítať priľahlá strana atď. Používajú sa znalostí napr. vzorce (vzťahy) Pytagorova veta, sínusová veta, kosínusova veta, Herónov vzorec, riešia rovnice a sústavy rovníc.
 2. druhá fáza je dopočet vlastností trojuholníka zo známych dĺžok troch jeho strán

Príklady ako zadať trojuholník:


a=3 b=4 c=5 ... výpočet trojuholníka z troch strán a,b,c.
B=45 c=10 a=9 ... výpočet trojuholníka z dvoch strán a,c a nimi zovretého uhla B.
A=25 C=80 b=22
A=35 C=26 a=10
a=3 C=90 c=5 ... ako vložiť pravouhlý trojuholník.
a=3 β=25 γ=45 ... trojuholník - výpočet, ak viem stranu a dva uhly.
a=3 β=25 S=12 ... trojuholník - výpočet, ak viem stranu, uhol a plochu trojuholníka.
S=2.5 c=2 b=4 ... nájdi stranu a ak viem strany b,c a plochu trojuholníka S.
ta=1 b=2.5 c=2 ... výpočet trojuholníka, ak viem jednu tažnicu a dve ľubovoľné strany.
ta=1 tb=2.5 tc=2 ... výpočet trojuholníka z ťažníc.
va=220, vb=165 vc=132 ... výpočet trojuholníka ak sú známe tri výšky.
a=7 β=40 tc=5 ... výpočet trojuholníka ak je známa strana, uhol, ťažnica.
a:b:c=2:3:4 S=2.5 ... výpočet trojuholníka ak je známy pomer strán a obsah.
A:B:C=1:4:5 a=2 ... výpočet trojuholníka ak je známy pomer vnútorných uhlov a jedna strana.
Čo znamenajú symboly?

a, b, c ... strany BC, AC, AB
A, B, C alebo α, β, γ ... vnútorné uhly
va, vb, vc ... výšky
ta, tb, tc ... ťažnice
S ... obsah
o ... obvod
s ... semiperimeter (poloobvod)Trojuholníky v slovných úlohách:

 • Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 • Úhly 20
  triangle_1111 V trojuholniku ABC je pomer veľkostí uhlov a: b=4:5. Uhol c má veľkosť 36°. Akú veľkosť majú uhly a, b?
 • Vonkajšie uhly
  triangle_bac ABC trojuholnik, alfa = 54stupňov 32minút, beta = 79 stupňov. Aké sú veľkosti vonkajšich uhlov?
 • Strany trojuholníka 2
  triangle2 zmeň trojuholník v pomere 3:4 strany trojuholníka : a = 7 cm b = 6 cm c = 5 cm
 • Trojuholník P2
  1right_triangle Môže mať trojuholník dva pravé uhly?
 • Stredné priečky
  stredne priecky Na koľko zhodných trojuholníkov rozdelia stredné priečky trojuholník▲?
 • Pravouhlý 26
  euclid_theorem Pravouhlý trojuholník ABC má preponu c dlhú 9 cm a časť prepony cb= 3 cm. Aká dlhá je výška na stranu c?
 • Rovnoramenný trojuholník 4
  rr_triangle2 Obvod trojuholnika s dvoma rovnakymi stranami je 117cm. Tretia strana meria 44cm. Koľko cm meria jedna zo zvyšných strán?
 • Ťažisko
  triangles V trojuholníku ABC s ťažiskom T platí b=7cm, tc=9cm uhol ATC je 112 stupňov. Vypočítajte dĺžku ťažnice ta.
 • Kružnice
  three-circles Tri kružnice o polomeroch 95 cm, 78 cm a 64 cm sa zvonka navzájom dotýkajú. Aký je obvod trojuholníka ktorého vrcholy tvoria stredy kružníc?
 • Zostroj 8
  taznice7 Zostroj trojuholník ABC, ak je dané: veľkosť strany AC je 6 cm, veľkosť uhla ACB je 60° a vzdialenosť ťažiska T od vrcholu A je 4 cm. (Náčrt, rozbor, zápis konštrukcie, konštrukcia)
 • Koeficient podobnosti 2
  trig12 Trojuholníky ABC a A"B"C" sú podobné koeficientom podobnosti 2 . Veľkosti uhlov trojuholníka ABC sú α= 35° a β= 48°. urči veľkosti všetkých uhlov trojuholníka A"B"C".
 • Stredový
  sierpinski Trojuholník, ktorého strany sú stredné priečky trojuholníka ABC má obvod 45. Aký obvod ma trojuholník ABC?
 • Trojúholník ABC
  rozbor_triangle Zostroj trojuholník ABC ak platí c = 60mm Vc = 40mm b = 48mm rozbor postup konštrukcia
 • Horná hranica
  equilateral_triangle Strany rovnostranného trojuholníka sú dlhé 9,4 cm s presnosťou na jedno desatinné miesto. Vypočítajte hornú hranicu strany tohto trojuholníka.


slovné úlohy - viacej »