Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

2b2-120b=0 ... c=0; kvadratická rovnica bez absolútneho člena

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 14400
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

b1 = 60
b2 = 0

P = {60; 0}