Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

2r2=(1r)2 r2+2r1=0  a=1;b=2;c=1 D=b24ac=2241(1)=8 D>0  r1,2=2ab±D=22±8=22±22 r1,2=1±1,414214 r1=0,414213562 r2=2,414213562   Sucinovy tvar rovnice:  (r0,414213562)(r+2,414213562)=0 

Textové riešenie:

r2+2r-1=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 8
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

r1 = 0.4142136
r2 = -2.4142136

P = {0.4142136; -2.4142136}