Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:


Textové riešenie:

9x2-2x-5=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 184
D > 0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

x1 = 0.86470333145836
x2 = -0.64248110923614

P = {0.86470333145836; -0.64248110923614}