Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax**2+bx+c=0 ; ;
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

a*(a+1) = 1+ (a + (a+1)) ; ; a**2 -a -2 =0 ; ; p=1; q=-1; r=-2 ; ; D = q**2 - 4pr = 1**2 - 4 * 1 * (-2) = 9 ; ; D>0 ; ; ; ; a_{1,2} = fraction{ -q ± sqrt{ D } }{ 2p } = fraction{ 1 ± sqrt{ 9 } }{ 2 } ; ; a_{1,2} = fraction{ 1 ± 3 }{ 2 } ; ; a_{1,2} = 0.5 ± 1.5 ; ; a_{1} = 2 ; ; a_{2} = -1 ; ; ; ; text{ Sucinovy tvar: } ; ; (a -2) (a +1) = 0 ; ;

Textové riešenie:

a2-a-2=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 9
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

a1 = 2
a2 = -1

P = {2; -1}