Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax**2+bx+c=0 ; ;
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

b**2-b-12=0 ; ; b**2 -b -12 =0 ; ; p=1; q=-1; r=-12 ; ; D = q**2 - 4pr = 1**2 - 4 * 1 * (-12) = 49 ; ; D>0 ; ; ; ; b_{1,2} = fraction{ -q ± sqrt{ D } }{ 2p } = fraction{ 1 ± sqrt{ 49 } }{ 2 } ; ; b_{1,2} = fraction{ 1 ± 7 }{ 2 } ; ; b_{1,2} = 0.5 ± 3.5 ; ; b_{1} = 4 ; ; b_{2} = -3 ; ; ; ; text{ Sucinovy tvar: } ; ; (b -4) (b +3) = 0 ; ;

Textové riešenie:

b2-b-12=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 49
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

b1 = 4
b2 = -3

P = {4; -3}