Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax**2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

12 = 1/2 *0.5 x*(x+2); -0.25x**2 -0.5x +12 =0; 0.25x**2 +0.5x -12 =0; ; ; a=0.25; b=0.5; c=-12; D = b**2 - 4ac = 0.5**2 - 4 * 0.25 * (-12) = 12.25; D>0; ; ; x_{1,2} = fraction{ -b ± sqrt{ D } }{ 2a } = fraction{ -0.5 ± sqrt{ 12.25 } }{ 0.5 } = -1 ± sqrt{ 49 }
x_{1,2} = -1 ± 7; x_{1} = 6; x_{2} = -8; ; ; text{ Sucinovy tvar rovnice: }; 0.25 (x -6) (x +8) = 0

Textové riešenie:

-0.25x2-0.5x+12=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 12.25
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

x1 = 6
x2 = -8

P = {6; -8}