Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

16875=a(600/2a) a2300a+16875=0  p=1;q=300;r=16875 D=q24pr=30024116875=22500 D>0  a1,2=q±D2p=300±225002 a1,2=300±1502 a1,2=150±75 a1=225 a2=75   Sucinovy tvar rovnice:  (a225)(a75)=0 

Textové riešenie:

a2-300a+16875=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 22500
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

a1 = 225
a2 = 75

P = {225; 75}