Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax**2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

676x = x**2+312**2; -x**2 +676x -97344 =0; x**2 -676x +97344 =0; ; ; a=1; b=-676; c=97344; D = b**2 - 4ac = 676**2 - 4 * 1 * 97344 = 67600; D>0; ; ; x_{1,2} = fraction{ -b ± sqrt{ D } }{ 2a } = fraction{ 676 ± sqrt{ 67600 } }{ 2 }; x_{1,2} = fraction{ 676 ± 260 }{ 2 }
x_{1,2} = 338 ± 130; x_{1} = 468; x_{2} = 208; ; ; text{ Sucinovy tvar rovnice: }; (x -468) (x -208) = 0

Textové riešenie:

-x2+676x-97344=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 67600
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

x1 = 468
x2 = 208

P = {468; 208}